All Courses

February 8, 2022
השתלמות פיגמנטציה
Dr Klein
  • סוגי פיגמנטציות וחשיבות טיפולית.
  • פקטורים המשפיעים על יצירת פיגמנטציה: תרופות, מחלות, ועוד.
  • עקרונות הטיפול בהיפר פיגמנטציה לפי שיטת ד”ר דב קליין.
  • תכשירי ד”ר דב קליין לפיגמנטציה.
  • טיפול בבית: התאמת תכשיר מתאים על פי מטרות טיפוליות
  • פרוטוקול עבודה במכון לפי שיטת ד”ר דב קליין
  • עבודה מעשית